Boka vårt bästa pris, bli medlem nu!

Medlemsregler

1. Medlemskapet

1.1 Parter i Elite Hotels Rewards är medlemmen respektive Elite Hotels of Sweden AB, nedan kallat Elite Hotels.

1.2 Medlemskapet i Elite Hotels Rewards är personligt och beviljas endast till personer som fyllt 18 år. Företag och andra juridiska personer kan inte vara medlemmar.

1.3 Om medlemmen väljer att avsluta medlemskapet måste intjänade poäng nyttjas senast i samband med uppsägning.

1.4 Vid missbruk av medlemskapet har Elite Hotels rätt att avsluta detta omedelbart. Vid denna typ av uppsägning upphör intjänade poäng och outnyttjade värdecheckar att gälla. Eventuellt missbruk av medlemskapet kan komma att polisanmälas. Vid missbruk dras medlemskortet in och sänds i retur till: Elite Hotels Rewards, Box 21034, 100 31 Stockholm.

1.5 Elite Hotels förbehåller sig rätten att, utan förvarning, göra ändringar av innehållet (t ex medlemsregler, medlemsförmåner, poängregler etc.) i Elite Hotels Rewards.

1.6 Om 0 poäng intjänats under en 12 månadsperiod, förbehåller sig Elite Hotels rätt att upphöra med att regelbundet skicka information till medlemmen.

1.7 Om 0 poäng registrerats under en sammanhängande 3-årsperiod förbehåller Elite Hotels sig rätten att utan föregående avisering avsluta medlemskapet och ta bort eventuellt outnyttjade poäng.

1.8 Nya medlemmar börjar på nivå Bronze om inte annan överenskommelse träffats. Uppgradering till högre medlemsnivå sker när förutbestämda kriterier uppfylls under ett kalenderår. Medlemsnivån är giltig innevarande år som medlemmen kvalificerar sig samt påföljande kalenderår. För uppgradering till ny nivå, eller för att behålla behålla befintlig nivå, krävs följande antal poängberättigade övernattningar på Elite Hotels under ett kalenderår:

Nivå Silver = 5 nätter
Nivå Gold = 25 nätter
Nivå Platinum = 55 nätter

1.9 Medlemsförmåner knutna till medlemskapet gäller endast på Elite Hotels. Medlemsförmånerna finns angivna i vid var tid gällande information om medlemsnivåer på Elite Hotels hemsida. Från tid till annan kan dock medlemsnivån även ge tillgång till förmåner hos samarbetspartners som är knutna till Elite Hotels Rewards.

2. Medlemskortet

2.1 Fysiska medlemskort skickas ut till medlemmar på nivå Silver, Gold och Platinum om gästen vid ansökan av medlemskap uppgett en postadress. Medlem som inte har ett medlemskort kan samla poäng och utnyttja sina förmåner genom att uppge sitt medlemsnummer i Elite Hotels Rewards alternativt personnummer om detta uppgavs vid registrering av medlemskapet.

2.2 Medlemskortet i Elite Hotels Rewards är personligt och kan endast användas av den person i vars namn kortet är utställt. Innehavaren ska kunna visa legitimation vid förfrågan.

2.3 Medlemskortet är endast giltigt om innehavaren skrivit sin namnteckning på baksidan samt accepterat medlemsvillkoren. Kortet är giltigt till på kortet angivet datum.

2.4 Vid borttappat, stulet eller förlorat kort skall detta omedelbart meddelas till Elite Hotels. Ett ersättningskort beställs och detta skickas till medlemmen per post.

3. Tjänsteresor

3.1 Om medlemmen använder poäng som tjänats in i samband med tjänst i privat syfte, kan detta vara skattepliktigt. Ansvaret att informera arbetsgivaren och/eller berörd myndighet samt betala eventuella skatter eller avgifter till följd av användningen ligger på medlemmen. Medlemmen kan vara skyldig att på förhand anmäla användning av poäng till arbetsgivaren. Arbetsgivarens policy kring denna typ av frågor gäller.

3.2 Elite Hotels ansvarar inte för eventuella skatte- eller avgiftskonsekvenser som kan uppkomma i samband med intjäning av poäng och medlemsförmåner.

4. Datalagring

4.1 De personuppgifter medlemmen lämnar i samband med medlemsanmälan, i framtiden eller som på annat vis kommer Elite Hotels tillhanda inom ramen för medlemskapet i Elite Hotels Rewards, kommer att behandlas av Elite Hotels eller dess rättsefterträdare i syfte att administrera medlemskapet. Personuppgifterna kan också komma att användas för att samordna erbjudanden och andra aktiviteter med Elite Hotels eller samarbetspartners. Uppgifter kan även komma att överföras till Elite Hotels samarbetspartners.

4.2 Medlemmen har rätt att efter skriftlig begäran till Elite Hotels, få information om vilka personuppgifter om medlemmen som Elite Hotels behandlar. Medlem har även rätt att begära att uppgifter rättas eller utplånas. Detta ska ske skriftligen till Elite Hotels Medlemsservice.

4.3 Genom anmälan till medlemskap eller användning av medlemskort, samtycker medlemmen till ovan nämnda behandling av personuppgifter samt till att motta information och marknadsföringsmaterial enligt ovan per post, e-post eller SMS, förutsatt att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin adress, e-postadress eller mobiltelefonnummer till Elite Hotels.

4.4 Kontoinformation med avseende på medlemskapet lämnas endast ut till medlem, eller till den person som kan uppvisa skriftlig fullmakt undertecknad av medlemmen.

4.5 Av säkerhetsskäl bör Elite Hotels informeras om namnbyte och adressändringar. Detta meddelas skriftligen till Elite Hotels Medlemsservice. Adressändringkan registreras på Elite Hotels hemsida av medlemmen själv.

5. Samla poäng

5.1 Medlem i Elite Hotels Rewards får poäng oavsett hur hotellnotan/fakturan betalas (kontant, kort eller faktura) förutsatt att övernattningen är poänggrundande och att medlemsnumret angivits vid bokningstillfället och medlemskortet visats i samband med in- och utcheckning på hotellet. Poäng- och nivånätter ges när medlem personligen bott. Poäng- eller nivånätter ges ej i no show-situationer.

5.2 Övernattningar till Flex- och företagsrabatterade priser, mat och dryck i anvisade restauranger samt övriga inköp av tjänster som produceras av Elite Hotels berättigar till poäng under förutsättning att konsumtion sker i samband med övernattning på Elite Hotels och att debitering sker på hotellnotan/fakturan. Däremot ges inte poäng för bokningar skapade av tredje part, t ex resebolag på internet, bussbolag som anordnar teaterresor eller dylikt. Elite Hotels Medlemsservice besvarar frågor gällande specifika bokningar.


5.3 Poäng vid restaurangbesök ges för sällskap upp till maximalt 5 personer, och maximalt 5 000 kr. Medlemskort måste uppvisas i samband med beställning i restaurangen och notan måste debiteras till rummet för att medlemmen ska få poäng. Endast ett medlemskort kan användas per sällskap. Poäng vid restaurangbesök ges endast i samband med boende på hotellet.

5.4 I samband med konferensboende (helpensionskonferens inklusive övernattning) med gemensam betalning får den enskilde medlemmen ett fast antal poäng/natt enligt vid var tid gällande information på Elite Hotels hemsida. Extra konsumtion som betalas av medlemmen ger poäng enligt ordinarie intjäning. Ren lokalhyra, konferensförtäring eller hyra av konferensutrustning ger inte poäng.

5.5 Det enda tillfället då medlemmen kan få poäng och nivånätter för flera rum än denne personligen bor i, är om medlemmens familj bor i fler än ett rum vid ett och samma tillfälle. Med familj menas partner samt barn upp till 18 år.

5.6 Inköp av varor och tjänster som tillhandahålls av extern part, eller endast förmedlas av Elite Hotels, berättigar inte till poäng. Exempel på det är evenemangsbiljetter, blommor etc.

5.7 Poäng kan även tjänas in hos vissa samarbetspartners som är anslutna till Elite Hotels Rewards enligt vid var tid aktuell information på Elite Hotels hemsida.

5.8 Poängen är personliga och kan inte överlåtas till annan medlems konto. Poängen har inget egentligt ekonomiskt värde och kan inte lösas in mot kontanter.

5.9 Poängen är giltiga under hela intjäningsåret och ytterligare 3 år. Därefter förfaller outnyttjade poäng automatiskt och blir därmed obrukbara. Vid uttag av poäng dras alltid de äldsta poängen först.

5.10 Elite Hotels förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med specialerbjudanden och i vissa avtal med företag, samarbetspartners och organisationer.

5.11 Poäng- och nivånätter som av olika skäl inte registrerats på vanligt sätt kan efterregistreras inom sex (6) månader efter avslutad hotellvistelse. Förutsättningen för detta är dock att gästen var medlem i Gästprogrammet vid det aktuella intjäningstillfället. Efterregistrering sker via Elite Hotels Medlemsservice. Giltig dokumentation, exempelvis hotellnota, måste bifogas som underlag för att efterregistrering ska ske.

5.12 Poäng- eller nivånätter ges inte vid uttag av bonusnatt. Detta oavsett om bonusnatt delbetalas med kontanter. Betalning med inlösta värdecheckar, t ex restaurangcheckar, berättigar inte heller till intjäning av poäng. Vid uttag av bonusnatt förbehåller sig Elite Hotels rätt att exkludera möjligheten att nyttja medlemsförmåner.

5.13 Generellt sker poängintjäning endast i ett lojalitetsprogram per vistelse. Intjäning kan ske i både Elite Hotels Rewards och ett samarbetsprogram endast om det tydligt framgår att denna möjlighet finns. De flesta samarbeten kräver att medlemmen väljer ett program att tjäna poäng i.

6. Använda poäng och övriga medlemsförmåner

6.1 Poäng kan användas till uttag av bonusnätter eller andra erbjudanden hos Elite Hotels eller våra samarbetspartners enligt vid var tid gällande information som presenteras på Elite Hotels hemsida. Bonusnätter bokas som inloggad på elite.se eller via bokningen. Övriga bonusuttag bokas via Elite Hotels Medlemsservice.

6.2 Tillgängligheten av bonusnätter på Elite Hotels är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället. Det kan finnas lediga rum till Flexpris även om antalet rum som avsatts till uttag av bonusnätter är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga hotellrum finns tillgängliga för bonusnattsuttag.

6.3 Utställd värdecheck är en värdehandling som kan användas som del- eller helbetalning. Återbetalning i kontanter eller poäng är inte möjlig. Värdechecken måste överlämnas vid det tillfälle medlemmen önskar nyttja denna. Värdecheckens giltighetstid står skriven på checken. Förlorad check ersätts ej.

6.4 Två medlemmar eller fler kan inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränsen för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i erbjudandet. Poäng som registrerats på medlemmens profil kan inte föras över till en annan medlemsprofil.

6.5 Avbokning av bonusnatt eller andra poänguttag måste göras inom föreskriven tid. Om de poäng som använts till betalning av bonusnatten har hunnit förfalla vid avbokningstillfället återbetalas dessa inte till medlemmens konto.

6.6 Medlemsförmåner och vad som krävs för att kvalificera till programmets olika nivåer finns angivet i vid var tid gällande information om medlemsnivåer på Elite Hotels hemsida.

6.7 Medlemmar i Elite Hotels Rewards får 5 % ytterligare rabatt på alla publika priser (FLEX-priser samt publika erbjudanden). Rabatten gäller endast bokningar som görs direkt via Elite Hotels egna kanaler, dvs. via telefon med Elite Hotels bokningsavdelning, via receptionen på hotellet, via e-post eller via elite.se. Om priset är rabatterat för allmänheten dras ytterligare 5 % rabatt på det redan rabatterade priset.

7. Tvister

7.1 Vid eventuell tvist om hela eller delar av innehållet i föreliggande villkor gäller svensk lag och avgörande sker i svensk domstol. Elite Hotels är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

8. Kontaktinformation

Elite Hotels Medlemsservice

Tel: +46-771-788 789
Fax: +46-8-566 217 71
E-post: member@elite.se
Hemsida: www.elite.se

9. Ikraftträdande

9.1 Medlemsreglerna träder i kraft 1 juni 2007, revidering 1 november 2017. Medlemsreglerna ersätter alla tidigare regler och gäller tillsvidare.


_